LiveWire.com Gebruiksvoorwaarden

Laatst herzien mei 2021

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de LiveWire EV, LLC (“LiveWire”) website (de “Site”). Raadpleeg ook ons Privacybeleid voor een beschrijving van onze privacypraktijken en ons privacybeleid, die door middel van deze verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Naleving van deze gebruiksvoorwaarden is een voorwaarde voor uw gebruik van de site. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, verlaat deze site dan onmiddellijk.

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen dat alle geschillen tussen u en LiveWire zullen worden opgelost door BINDENDE ARBITRAGE. BIJGEVOLG GAAT U ERMEE AKKOORD OM UW RECHT OM NAAR DE RECHTER TE GAAN OP TE GEVEN (MET INBEGRIP VAN EEN COLLECTIEVE ACTIEPROCEDURE) om uw rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden of te verdedigen (behalve voor zaken die tijdens een kort geding aanhangig kunnen worden gemaakt). Uw rechten worden bepaald door een NEUTRALE ARBITRATEUR en NIET door een rechter of jury, en uw claims kunnen niet worden ingediend als een collectieve actie. Lees de sectie hieronder met de title Geschillenbeslechting; Arbitrageovereenkomst voor de details met betrekking tot uw overeenkomst om eventuele geschillen met LiveWire te arbitreren.

EIGENDOM VAN DE SITE EN INHOUD

Alle pagina's op deze site en al het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld om te downloaden, zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van LiveWire, Harley-Davidson of een van haar gelieerde ondernemingen. De site wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten en handelsmerken. De inhoud van de site, inclusief maar niet beperkt tot de bestanden, documenten, tekst, foto's, afbeeldingen, audio en video, en alle materialen die toegankelijk zijn via of beschikbaar worden gesteld voor gebruik of downloaden via deze site ("inhoud") mogen niet worden gekopieerd, geheel of gedeeltelijk gedistribueerd, gewijzigd, gereproduceerd, gepubliceerd of gebruikt, behalve voor doeleinden die schriftelijk zijn goedgekeurd of goedgekeurd door LiveWire en/of Harley-Davidson, inclusief voor het leveren van diensten of producten aan LiveWire of een van haar gelieerde ondernemingen, of in verband met een zakelijke relatie met LiveWire of een van haar gelieerde ondernemingen. U mag geen framingtechnieken framen of gebruiken om namen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van LiveWire of een van zijn gelieerde ondernemingen in te sluiten of ernaar te diep-linken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag de inhoud op deze site alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik bekijken, kopiëren, afdrukken en gebruiken, op voorwaarde dat: (1) de inhoud die beschikbaar is op deze site wordt alleen gebruikt voor informatieve en niet-commerciële doeleinden; (2) tekst, afbeeldingen of andere inhoud die op deze site beschikbaar is, wordt op geen enkele manier gewijzigd; en (3) geen afbeeldingen die op deze site beschikbaar zijn, worden gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd los van de begeleidende tekst of los van enige copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduiding. Niets in dit document mag worden opgevat als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of andere toekenning van het recht om enig patent, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendom van LiveWire, Harley-Davidson of een van haar gelieerde ondernemingen of een derde partij te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld.

BEVEILIGING SITE

Het is verboden om de beveiliging van de Site te schenden of te proberen te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, (a) toegang tot gegevens die niet bedoeld zijn voor een dergelijke gebruiker of inloggen op een server of een account waartoe de gebruiker geen toegang heeft; (b) proberen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; (c) proberen de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, door middel van het verzenden van een virus naar de site, overbelasting, "flooding", "spamming", "mailbombing" of "crashen"; (d) het verzenden van ongevraagde e-mail, inclusief promoties en/of reclame voor producten of diensten; of (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of nieuwsgroeppost. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. LiveWire zal voorvallen onderzoeken waarbij van dergelijkef schendingen mogelijk sprake is en kan wetshandhavingsinstanties betrekken en ermee samenwerken inzake de vervolging van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen. U stemt ermee in om geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van deze site of enige activiteit die op deze site wordt uitgevoerd te verstoren of proberen te verstoren. U stemt er verder mee in geen enkele motor, software, tool, agent of ander apparaat of mechanisme (inclusief maar niet beperkt tot browsers, spiders, robots, avatars of intelligente agenten) te gebruiken of te proberen te gebruiken om op deze site te navigeren of te zoeken, anders dan de zoekfunctie engine en zoekagenten die beschikbaar zijn via LiveWire op deze site en anders dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden (bijv. Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox of Google Chrome).

Toegang tot deze Site wordt gemonitord. De verzoekende URL's, de machine waarvan het verzoek afkomstig is en het tijdstip van het verzoek worden geregistreerd voor toegangsstatistieken en beveiligingsdoeleinden. Door deze site te gebruiken, stemt u in met dergelijke monitoring. Het is mogelijk dat deze site van tijd tot tijd niet beschikbaar is vanwege mechanische, telecommunicatie-, software-, hardware- en defecten van externe leveranciers. LiveWire kan niet voorspellen of controleren wanneer een dergelijke uitvaltijd kan optreden en heeft geen controle over de duur van een dergelijke uitvaltijd.

TOEGANG TOT DE SITE; VRIJWARING

Voor bepaalde delen van de Site met beperkte toegang is mogelijk een gebruikers-ID en wachtwoord vereist (“Beschermde Gebieden”). U stemt ermee in om toegang te krijgen tot beschermde gebieden met uitsluitend uw gebruikers-ID en wachtwoord zoals aan u verstrekt door LiveWire. U stemt ermee in de vertrouwelijkheid van uw gebruikers-ID en wachtwoord te beschermen, en uw gebruikers-ID of wachtwoord niet te delen of bekend te maken aan derden. Uw toegang tot de site kan op elk moment door LiveWire worden ingetrokken, met of zonder reden. U stemt ermee in om LiveWire en haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, vertegenwoordigers, directeuren, werknemers, consultants of agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade en onkosten van derden (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van inhoud die is gedownload of anderszins is verkregen van de site, of uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van enig intellectueel eigendom of ander recht van LiveWire of een andere persoon of entiteit.

LINKS NAAR ANDERE SITES

Deze website kan links bevatten naar of toegankelijk zijn via links op wereldwijde websites van LiveWire-dealers. LiveWire-dealers zijn onafhankelijke contractanten en geen agenten van LiveWire. LiveWire is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, werking of prestaties van websites van onafhankelijke LiveWire-dealers of andere sites waarnaar deze website kan worden gelinkt of van waaruit deze website kan worden geopend. Wanneer u een niet-LiveWire-site bezoekt, moet u er rekening mee houden dat deze onafhankelijk is van LiveWire en dat LiveWire geen controle heeft over de inhoud op die website. Bovendien betekent een link naar een niet-LiveWire-website niet dat LiveWire de inhoud of het gebruik van de gelinkte site onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u selecteert voor uw gebruik of download, vrij is van items als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items met een destructief karakter. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de sites van derden die aan deze site zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN VAN DERDEN

De Site kan verwijzingen bevatten naar handelsmerken van derden en kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, die eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Verwijzing naar een product, proces, publicatie, dienst of aanbod van een derde partij met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert niet noodzakelijk de goedkeuring of aanbeveling hiervan door LiveWire.

INZENDINGEN, REVIEWS, FEEDBACK EN ANDERE POSTS OP DE SITE

Als u informatie of bestanden naar onze Site verzendt, uploadt, plaatst of verzendt ("Inzendingen"), stemt u ermee in (1) niets in te dienen, uploaden, posten of verzenden dat lasterlijk, beledigend, lasterlijk, onwettig, obsceen, bedreigend is , intimiderend, frauduleus, pornografisch of schadelijk, of dat crimineel of onethisch gedrag zou kunnen aanmoedigen, (2) niets in te dienen, uploaden, posten of verzenden dat de auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit schendt, (3) niets in te dienen, uploaden, posten of verzenden dat een virus of een ander schadelijk onderdeel bevat, of (4) geen contact op te nemen met andere gebruikers van de Site via ongevraagde e-mail, telefoontjes, mailings of enige andere communicatiemethode. Als u feedback of gegevens verzendt, uploadt, plaatst of verzendt, zoals ideeën, concepten, knowhow, technieken, processen, opmerkingen, suggesties of vragen over een LiveWire-product, -service of de inhoud van deze site ("Feedback") , wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en hebben LiveWire en haar gelieerde ondernemingen geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Door inzendingen of feedback in te dienen, te uploaden, te plaatsen of te verzenden, verleent u LiveWire en haar gelieerde ondernemingen de onherroepelijke, eeuwigdurende, volledig betaalde, royaltyvrije licentie en het recht om inzendingen en feedback te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken en te verspreiden voor welk doel dan ook, inclusief zonder beperking het ontwikkelen, vermarkten en vervaardigen van producten, diensten en inhoud waarin dergelijke inzendingen en feedback zijn verwerkt. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat van alle inzendingen die u verstuurt of nodig heeft, de juiste back-up wordt gemaakt, zodat u er direct toegang toe hebt in geval van verlies, corruptie of onderbreking. U stemt ermee in om LiveWire en haar gelieerde ondernemingen, en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, consultants en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade en kosten van derden (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaten vergoedingen) die voortvloeien uit of verband houden met inzendingen die u plaatst of op de site laat plaatsen.

LiveWire beoordeelt niet regelmatig geplaatste inzendingen of feedback, maar behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om alle inzendingen of feedback die op de site zijn ingediend, te controleren en te bewerken of te verwijderen. U verleent LiveWire en haar gelieerde ondernemingen het recht om de naam te gebruiken die u indient in verband met eventuele inzendingen of feedback. U stemt ermee in geen vals e-mailadres te gebruiken, u voor te doen als een persoon of entiteit, of anderszins te misleiden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen of feedback die u indient. LiveWire en zijn gelieerde ondernemingen nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inzendingen of feedback die door u of een derde partij zijn ingediend.

NAUWKEURIGHEID EN INTEGRITEIT VAN INFORMATIE; KLEUREN

Hoewel LiveWire probeert de integriteit en nauwkeurigheid van de site te waarborgen, geeft het geen verklaringen, garanties of verzekeringen met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de site en de inhoud daarop. Het is mogelijk dat de site typografische fouten, onnauwkeurigheden of andere fouten bevat en dat onbevoegde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen aan de site door derden kunnen worden aangebracht. In het geval dat zich een onnauwkeurigheid voordoet, dient u LiveWire op de hoogte te stellen zodat deze kan worden gecorrigeerd. De informatie op de site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Bovendien hebben LiveWire en zijn gelieerde ondernemingen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of inhoud die op de site is geplaatst door een niet aan LiveWire gelieerde derde partij. We hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om de kleuren van onze producten die op de site verschijnen nauwkeurig weer te geven. Echter, aangezien de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw monitor nauwkeurig zal zijn. Deze site is toegankelijk voor internationale gebruikers en kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van LiveWire die niet beschikbaar of verboden zijn in uw land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat LiveWire van plan is om dergelijke producten, programma's of diensten in uw land beschikbaar te stellen of dat dergelijke producten legaal in uw land mogen worden gebruikt.

AFWIJZING VAN GARANTIES

LiveWire wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk met betrekking tot deze site en informatie, afbeeldingen en materialen die hierin zijn opgenomen.

LiveWire garandeert niet dat de toegang tot of het gebruik van de site ononderbroken of foutloos zal zijn of dat gebreken in de site zullen worden verholpen. Deze site, inclusief alle inhoud of informatie die erin is opgenomen of enige sitegerelateerde service, wordt geleverd "zoals ze is", met alle fouten, zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit van informatie, rustig genot en titel/niet-inbreuk. LiveWire wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in, of het misbruik of verkeerde interpretatie van informatie die via de site is verkregen. LiveWire staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de via de site verkregen informatie.

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor uw gebruik van deze site, sitegerelateerde services en gekoppelde sites. LiveWire garandeert niet dat bestanden die kunnen worden gedownload, vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere destructieve programma's. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van procedures die voldoende zijn om te voldoen aan uw behoeften aan gegevensback-up en beveiliging. U stemt ermee in dat LiveWire niet aansprakelijk is voor kosten of schade die direct of indirect voortvloeien uit een dergelijke code. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor uw gebruik van de site en van het internet.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE

LiveWire en alle derden die op deze site worden genoemd, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, voorbeeldige, punitieve of andere schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de site, sitegerelateerde services, inhoud of informatie op de site en/of een gekoppelde site, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie en al dan niet op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Uw enige remedie voor ontevredenheid met de site, site-gerelateerde diensten en/of gekoppelde sites is om te stoppen met het gebruik van de site en/of die diensten.

HERZIENINGEN; ALGEMEEN

LiveWire behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot deze site geheel of gedeeltelijk te beëindigen, met of zonder reden, en met of zonder kennisgeving. In het geval dat een van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een andere rechtbank met competente jurisdictie niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen dergelijke bepalingen worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Gebruiksvoorwaarden verder volledig van kracht blijven en effect. Deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen LiveWire en u met betrekking tot het onderwerp hiervan. Naar eigen goeddunken kan LiveWire deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van tijd tot tijd herzien door dit bericht bij te werken. U dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te bekijken, zodat u op de hoogte bent van dergelijke herzieningen waaraan u gebonden bent. Bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze Site staan.

GESCHILLENBESLECHTING; ARBITRAGEOVEREENKOMST

We zullen te goeder trouw werken om elk probleem dat u heeft met de Site op te lossen. Nochtans, realiseren wij ons dat er zeldzame gevallen kunnen zijn waarin wij een kwestie niet naar tevredenheid van een klant kunnen oplossen.

U en LiveWire komen overeen dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van de site, zal worden bepaald door bindende arbitrage in plaats van door rechtbanken met algemene jurisdictie. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of een jury, en is onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door de rechter. Arbitrage staat beperktere bewijsgaring toe dan in een rechtbank, maar wij komen overeen met elkaar samen te werken om een redelijke bewijsgaring overeen te komen in het licht van de betrokken kwesties en het bedrag van de vordering. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechter, maar daarbij zal de arbiter het materiële recht inzake schadevergoeding toepassen alsof de zaak voor de rechter was gebracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht inzake punitieve schadevergoeding zoals toegepast door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord dat, door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, de U.S. Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling beheerst, en dat u en LiveWire elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een collectieve procecure. Deze arbitragebepaling blijft na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden en elke andere contractuele relatie tussen u en LiveWire van kracht.

Indien u een vordering tegen LiveWire wenst in te stellen, en u daarom kiest voor arbitrage, dient u LiveWire eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van uw vordering ("kennisgeving") te sturen. De kennisgeving aan LiveWire moet worden gericht aan: General Counsel, LiveWire EV, LLC, 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Kennisgevingsadres"). Indien LiveWire een vordering tegen u wenst in te stellen en daarom kiest voor arbitrage, zal zij per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving sturen naar het meest recente adres dat wij in ons bestand of anderszins in onze administratie van u hebben. Een kennisgeving, door u of door LiveWire verzonden, moet (a) de aard en de grondslag van de vordering of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke genoegdoening die wordt gevraagd ("Eis"). Als LiveWire en u geen overeenstemming bereiken om de claim binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving op te lossen, kunnen u of LiveWire een arbitrageprocedure starten of een claim indienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een door LiveWire of door u gedaan aanbod tot schikking niet aan de arbiter bekendgemaakt. U kunt een formulier Kennisgeving en een formulier voor het starten van arbitrage downloaden of kopiëren van de American Arbitration Association op www.adr.org. Indien u een dossierkostenvergoeding moet betalen, zal LiveWire, nadat zij op het Kennisgevingsadres bericht heeft ontvangen dat u de arbitrage bent begonnen, u de dossierkosten onmiddellijk terugbetalen, tenzij uw vordering meer dan US $10.000 bedraagt. De arbitrage wordt beheerst door de Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (gezamenlijk de "AAA Rules") van de American Arbitration Association ("AAA"), zoals gewijzigd door deze Gebruiksvoorwaarden, en wordt beheerd door de AAA. De AAA-regels en -formulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879, of door ze bij ons op te vragen door ons te schrijven op het kennisgevingsadres. De arbiter is gebonden aan de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden. Alle kwesties zijn aan de arbiter om te beslissen, inclusief kwesties met betrekking tot de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief deze arbitrageovereenkomst. Tenzij LiveWire en u anders overeenkomen, zullen eventuele arbitragehoorzittingen plaatsvinden in de provincie (of parochie) van uw factuuradres. (Als u buiten de Verenigde Staten woont, zullen alle arbitragehoorzittingen plaatsvinden in het land waar u woont op een locatie die redelijkerwijs voor u geschikt is, maar blijven zij onderworpen aan de AAA-regels, inclusief de AAA-regels met betrekking tot de selectie van een arbiter). Als uw claim $ 10.000 of minder is, komen we overeen dat u kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend zal worden uitgevoerd op basis van documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd, via een telefonische hoorzitting of door een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de AAA-regels. Als uw vordering meer dan US $ 10.000 bedraagt, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, geeft de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing die volstaat om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, toe te lichten. Als de arbiter u een uitspraak doet die groter is dan de waarde van het laatste schriftelijke schikkingsaanbod van LiveWire voordat een arbiter werd geselecteerd (of als LiveWire geen schikkingsaanbod heeft gedaan voordat een arbiter werd geselecteerd), dan zal LiveWire u het bedrag van de uitspraak of US $ 1.000 betalen, als dat meer is. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, wordt de betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten beheerst door de AAA-regels. Elke partij draagt haar eigen kosten en eventuele advocatenhonoraria. Indien een partij echter in het gelijk wordt gesteld op grond van een wettelijke vordering die de winnende partij advocatenhonoraria biedt, of indien er een schriftelijke overeenkomst bestaat die voorziet in de betaling of terugvordering van advocatenhonoraria, kan de arbiter de winnende partij redelijke honoraria toekennen, volgens de normen voor het verschuiven van honoraria waarin de wet voorziet.

U EN LIVEWIRE KOMEN OVEREEN DAT IEDER ALLEEN VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Tenzij u en Livewire anders overeenkomen, mag de arbiter de vorderingen van meer dan één persoon niet samenvoegen met uw vorderingen en mag hij niet optreden als voorzitter van enige vorm van representatieve of collectieve procedure. De arbiter kan slechts declaratoire of injunctieve maatregelen toekennen ten gunste van de individuele partij die om schadevergoeding verzoekt en alleen in de mate die nodig is om de door de individuele vordering van die partij gerechtvaardigde schadevergoeding te verstrekken.

Indien deze specifieke bepaling niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan is (a) het geheel van deze arbitragebepaling nietig, maar de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverkort van kracht; en (b) exclusieve jurisdictie en locatie voor eventuele claims zijn staats- of federale rechtbanken in Milwaukee, Wisconsin.