Overeenkomst reserveringsvergoeding

Deze Overeenkomst reserveringsvergoeding (deze "Voorwaarden" of "Overeenkomst") regelt het plaatsen van een reserveringsvergoeding ("Reserveringsvergoeding") bij LiveWire Netherlands BV, ("LiveWire" of "wij" of "ons") voor een LiveWire™ motorfiets ("LIVEWIRE MOTORFIETS"). Lees al deze Voorwaarden zorgvuldig voordat u een Reservering maakt. Door uw Reservering te maken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

1. Uitsluitend reserveren

Elke Reserveringsvergoeding die u maakt voor een LIVEWIRE MOTORFIETS geldt als een reservering voor een toekomstige aankoop van een LIVEWIRE MOTORFIETS ("Reservering"). U bent niet verplicht een LIVEWIRE MOTORFIETS van ons te kopen, en wij of enig ander bedrijf binnen het LiveWire-concern zijn niet verplicht u een LIVEWIRE MOTORFIETS te verkopen.

Deze Voorwaarden vormen geen overeenkomst voor de verkoop van een LIVEWIRE MOTORFIETS en binden geen prijs, leveringsdatum of specifieke configuratie van een LIVEWIRE MOTORFIETS. Om de aankoop van een LIVEWIRE MOTORFIETS te voltooien, dient u een bestelovereenkomst, koopovereenkomst en bijbehorende documentatie ("Definitieve Verkoopovereenkomsten") te sluiten die aanvullende voorwaarden bevatten, met inbegrip van verblijfsvereisten en de definitieve prijslijst voor de motorfiets die u uiteindelijk kiest ("Uw LIVEWIRE MOTORFIETS"). Aanvullende betaling voor Uw LIVEWIRE MOTORFIETS, inclusief belastingen en andere overheidsheffingen die van toepassing zijn, is vereist bij de uitvoering van de Definitieve Koopovereenkomsten.

Wij kunnen Reserveringen naar eigen goeddunken weigeren. Als uw Reservering wordt geweigerd, wordt u daarvan op de hoogte gesteld en wordt uw Reserveringsvergoeding terugbetaald.

2. In aanmerking komende reserveringen: Leeftijd

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om een LIVEWIRE MOTORFIETS te reserveren. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verklaart en garandeert u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent.

3. Registratie

Bij het maken van een Reservering voor een LIVEWIRE MOTORFIETS verklaart en garandeert U dat alle verstrekte informatie juist is. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie te allen tijde actueel te houden door ons te mailen op CustomerSupport@LiveWire.com of via online live chat op de website livewire.com. LiveWire is niet aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie.

4. Betaling

De reserveringskosten worden in rekening gebracht wanneer u een reservering maakt. Door een Reservering te maken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat de Reserveringsvergoeding in rekening wordt gebracht via de door u opgegeven betaalwijze. Uw Reserveringsvergoeding zal door LiveWire worden ingehouden en de uiteindelijke verkoopprijs van Uw LIVEWIRE MOTORFIETS zal worden verminderd met een bedrag gelijk aan de Reserveringsvergoeding, tenzij de Reserveringsvergoeding eerder is terugbetaald.

5. Geen garantie op leveringsdatum

U maakt een reservering voor een LIVEWIRE MOTORFIETS. Indien U vervolgens een LIVEWIRE MOTORFIETS koopt, is er geen garantie met betrekking tot de leveringsdatum op basis van uw Reservering.

6. Annulering/Terugbetaling

Voorafgaand aan de uitvoering van de Definitieve Koopovereenkomst, kunt u uw Reservering annuleren en een volledige terugbetaling van uw Reserveringskosten ontvangen op elk moment en om welke reden dan ook, door contact met ons op te nemen via online live chat op de website livewire.com of door een e-mail te sturen naar CustomerSupport@LiveWire.com vanaf het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw LiveWire-account. U ontvangt uw volledige terugbetaling binnen ongeveer 5-10 werkdagen. LiveWire kan uw Reservering te allen tijde annuleren en zal een volledige terugbetaling van uw Reserveringskosten op uw rekening doen. LiveWire zal verantwoordelijk zijn voor de omrekenings- en wisselkosten in verband met de terugbetaling van de Reserveringskosten.

7. Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

De gegevens die LiveWire en/of haar gelieerde ondernemingen van U of over Uw LIVEWIRE MOTORFIETS verzamelen, zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden, die elk door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen en beschikbaar zijn op onze website op https://www.livewire.com/nl-nl/documents/privacy-policy/ en https://www.livewire.com/nl-nl/documents/terms-of-use/. Lees ons Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door om te begrijpen welke gegevens wij verzamelen en wat wij doen met uw gegevens en hoe deze worden behandeld. Als u vragen hebt over ons privacybeleid of onze gebruiksvoorwaarden, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op CustomerSupport@LiveWire.com.

8. Deelbaarheid

Indien een bepaling of een deel van deze Overeenkomst onafdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht en wordt de onafdwingbare bepaling geacht uitsluitend te zijn gewijzigd in de mate die nodig is om haar afdwingbaar te maken.

9. Wijziging

Deze overeenkomst kan niet worden gewijzigd, veranderd of aangepast, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door u en LiveWire.

10. Geen afstandverklaring

Indien LiveWire enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingt, houdt dit niet in dat zij afziet van toekomstige handhaving van dat recht of die bepaling. De afstand van enig recht of bepaling zal alleen van kracht zijn indien schriftelijk en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van LiveWire.

11. Overdracht

U mag uw rechten onder deze Voorwaarden niet overdragen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. LiveWire kan deze Voorwaarden of uw Reserveringsvergoeding naar eigen goeddunken overdragen zonder uw toestemming. Elke overdracht in strijd met deze Overeenkomst is nietig.

12. Beperking van aansprakelijkheid

Geen gevolgschade of indirecte schade. TENZIJ ANDERS BEPAALD DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL LIVEWIRE OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS EN PARTNERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE OF VERHOOGDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, VERBAND HOUDT MET OF IN VERBAND STAAT MET DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT (A) OF DERGELIJKE SCHADE VOORZIENBAAR WAS; (B) OF EEN VOORGESTELDE GEDAAGDE AL DAN NIET OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; EN (C) DE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD.

Maximale aansprakelijkheid. TENZIJ ANDERS BEPAALD DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LIVEWIRE OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS EN PARTNERS DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, MEER BEDRAGEN DAN HET TOTAAL VAN DE BEDRAGEN DIE U OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST AAN LIVEWIRE HEBT BETAALD.

13. Geschillenbeslechting-Arbitrage

Bindende arbitrage

U en LiveWire komen overeen dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze overeenkomst zal worden beslecht door middel van bindende arbitrage in plaats van door een rechtbank met algemene jurisdictie. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of een jury, en is onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door de rechter. Arbitrage staat beperktere bewijsgaring toe dan in een rechtbank, maar wij komen overeen met elkaar samen te werken om een redelijke bewijsgaring overeen te komen in het licht van de betrokken kwesties en het bedrag van de vordering. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechter, maar daarbij zal de arbiter het materiële recht inzake schadevergoeding toepassen alsof de zaak voor de rechter was gebracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht inzake punitieve schadevergoeding zoals toegepast door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord dat, door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, de U.S. Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling beheerst, en dat u en LiveWire elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een collectieve procecure. Deze arbitragebepaling blijft na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden en elke andere contractuele relatie tussen u en LiveWire van kracht. De arbitrage wordt gevoerd in het Engels.

Indien u een vordering tegen LiveWire wenst in te stellen, en u daarom kiest voor arbitrage, dient u LiveWire eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van uw vordering ("kennisgeving") te sturen. De kennisgeving aan LiveWire moet worden gericht aan: General Counsel, LiveWire EV, LLC, 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Kennisgevingsadres"). Indien LiveWire een vordering tegen u wenst in te stellen en daarom kiest voor arbitrage, zal zij per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving sturen naar het meest recente adres dat wij in ons bestand of anderszins in onze administratie van u hebben. Een kennisgeving, door u of door LiveWire verzonden, moet (a) de aard en de grondslag van de vordering of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke genoegdoening die wordt gevraagd ("Eis"). Indien LiveWire en u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving overeenstemming bereiken over de oplossing van de claim, kunt u of LiveWire een arbitrageprocedure starten. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een door LiveWire of door u gedaan aanbod tot schikking niet aan de arbiter bekendgemaakt. U kunt een formulier Kennisgeving en een formulier voor het starten van arbitrage downloaden of kopiëren van de American Arbitration Association op www.adr.org. Indien u een dossierkostenvergoeding moet betalen, zal LiveWire, nadat zij op het Kennisgevingsadres bericht heeft ontvangen dat u de arbitrage bent begonnen, u de dossierkosten onmiddellijk terugbetalen, tenzij uw vordering meer dan US $10.000 bedraagt. De arbitrage wordt beheerst door de Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (gezamenlijk de "AAA Rules") van de American Arbitration Association ("AAA"), zoals gewijzigd door deze Gebruiksvoorwaarden, en wordt beheerd door de AAA. De AAA Regels en Formulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879, of door ze bij ons op te vragen door ons te schrijven op het Kennisgevingsadres. De arbiter is gebonden aan de bepalingen van deze overeenkomst. Alle kwesties zijn ter beoordeling van de arbiter, met inbegrip van kwesties betreffende de werkingssfeer en de afdwingbaarheid van deze overeenkomst, met inbegrip van deze arbitrageovereenkomst. Tenzij LiveWire en u anders overeenkomen, zullen alle arbitragehoorzittingen plaatsvinden in het land waar u woont op een locatie die u redelijkerwijs schikt, maar blijven de AAA-regels van toepassing, met inbegrip van de AAA-regels betreffende de selectie van een arbiter. Indien uw vordering US $ 10.000 of minder bedraagt, gaan wij ermee akkoord dat u kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend op basis van aan de arbiter voorgelegde documenten, via een telefonische hoorzitting of via een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de AAA-regels, zal plaatsvinden. Als uw vordering meer dan US $ 10.000 bedraagt, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, geeft de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing die volstaat om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, toe te lichten. Als de arbiter u een uitspraak doet die groter is dan de waarde van het laatste schriftelijke schikkingsaanbod van LiveWire voordat een arbiter werd geselecteerd (of als LiveWire geen schikkingsaanbod heeft gedaan voordat een arbiter werd geselecteerd), dan zal LiveWire u het bedrag van de uitspraak of US $ 1.000 betalen, als dat meer is. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, wordt de betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten beheerst door de AAA-regels. Elke partij draagt haar eigen kosten en eventuele advocatenhonoraria. Indien een partij echter in het gelijk wordt gesteld op grond van een wettelijke vordering die de winnende partij advocatenhonoraria biedt, of indien er een schriftelijke overeenkomst bestaat die voorziet in de betaling of terugvordering van advocatenhonoraria, kan de arbiter de winnende partij redelijke honoraria toekennen, volgens de normen voor het verschuiven van honoraria waarin de wet voorziet.

U EN LIVEWIRE KOMEN OVEREEN DAT IEDER ALLEEN VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Tenzij u en Livewire anders overeenkomen, mag de arbiter de vorderingen van meer dan één persoon niet samenvoegen met uw vorderingen en mag hij niet optreden als voorzitter van enige vorm van representatieve of collectieve procedure. De arbiter kan slechts declaratoire of injunctieve maatregelen toekennen ten gunste van de individuele partij die om schadevergoeding verzoekt en alleen in de mate die nodig is om de door de individuele vordering van die partij gerechtvaardigde schadevergoeding te verstrekken.

Indien deze specifieke bepaling onuitvoerbaar wordt geacht, dan (a) zal deze arbitragebepaling in haar geheel nietig zijn, maar zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven; en (b) zullen de exclusieve jurisdictie en locatie voor eventuele claims in staats- of federale rechtbanken in Milwaukee, Wisconsin zijn.

14. Rechtskeuze

Deze Overeenkomst, het onderwerp en de totstandkoming ervan, en alle daarmee verband houdende niet-contractuele geschillen of vorderingen, worden beheerst door de wetten van Delaware, zonder rekening te houden met de beginselen van keuze of conflictenrecht, tenzij anders bepaald in de arbitrageovereenkomst.

15. Volledige overeenkomst

Uw reserveringsbevestiging, deze voorwaarden, onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid worden beschouwd als de definitieve en geïntegreerde overeenkomst tussen u en ons over de in deze voorwaarden vervatte aangelegenheden. Het vervangt alle eerdere en gelijktijdige verklaringen, garanties, overeenkomsten, afspraken, aansporingen en voorwaarden, uitdrukkelijk of impliciet, mondeling of schriftelijk, van welke aard dan ook, met betrekking tot het onderwerp hiervan. In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden, onze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, prevaleren deze Voorwaarden.